Button for menue
REMONDIS Global Website // Polska

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

A. Informacje ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe

Administratorem odpowiedzialnym za te strony internetowe jest

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć w nocie prawnej.

Inspektor ochrony danych:

REMONDIS SE & Co. KG
- Inspektor ochrony danych -
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
E-mail: datenschutz@remondis.de

REMONDIS SE & CO. KG funkcjonuje jako spójny punkt kontaktu dla właściwych osób i odpowiada za obowiązek informowanie na podst. art. 13 i 14 RODO, ocenę skutków ochrony danych wg art. 24, 32 RODO.

2. Wyjaśnienie wspólnej odpowiedzialności

REMONDIS SE & Co. KG oraz jej spółki zależne i przedsiębiorstwa powiązane mają w wielu obszarach wspólną odpowiedzialność wg § 26 RODO. Usługi i dostawy są z reguły realizowane przez spółki zależne naszego koncernu, które korzystają przy tym z centralnego przetwarzania danych w naszych koncernie. Wspólna odpowiedzialność obejmuje w szczególności poniższe obszary:

 • bazy danych klienta
 • zarządzanie kandydaturami i rekrutacja

W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & CO KG oraz jej spółki zależne i powiązane przedsiębiorstwa uzgodniły, które z nich ma jakie obowiązki z zakresu prawa o ochronie danych (w szczególności obowiązki informacji wg art. 13, 14 RODO). W ramach wspólnej odpowiedzialności REMONDIS SE & Co. KG oraz właściwe spółki zależne i powiązane przedsiębiorstwa są wspólnie zobowiązane do udostępnienia informacji wymaganych wg art. 13, 14 RODO. Przedsiębiorstwa przekazują zawsze firmom, których dotyczy pytanie, niezbędne informacje z ich zakresu obowiązków. Przedsiębiorstwa informują się niezwłocznie wzajemnie o pozycjach prawnych zgłaszanych przez zainteresowanych oraz udostępniają wzajemnie wszystkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na prośby o informację. Praw ochrony danych można dochodzić wobec wszystkich uczestniczących przedsiębiorstw. Ponadto w przypadku niektórych form przetwarzania może wystąpić wspólna odpowiedzialność przedsiębiorstw REMONDIS między sobą lub z podmiotami trzecimi. Jest ona uwzględniona w ramach poszczególnych uzgodnień (część B).

3. Kategoria danych, przeznaczenie i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów prawa. Gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z wybranego świadczenia lub informacji.

Ogólnie gromadzimy poniższe informacje:

 • nazwisko, imię, zwrot
 • adres e-mail
 • dane komunikacji (adres IP, informacje o urządzeniu)
 • dane użytkowe (odwiedzone witryny, czas dostępu, zainteresowanie treściami)
 • adres
 • numer telefonu

Konkretnie gromadzone dane i sposoby przetwarzania określone są w poszczególnych sposobach przetwarzania (część B) oraz w poszczególnych przepisach naszych dokumentacji umownej.

4. Odbiorca danych

Dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 • przekazywanie odbywa się zgodnie z wytycznymi ustawowymi, na podstawie których jesteśmy zobowiązani do zgłaszania lub przekazywania danych.
 • Dane są przekazywane do przedsiębiorstw zewnętrznych, które działają na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające lub działają na nasze zlecenie (dotyczy to np. firm kurierskich i logistycznych, call-center, zewnętrznych centrów obliczeniowych, zastosowań elektronicznego przetwarzania danych i IT, zarządzania stronami internetowymi, usług audytów gospodarczych, instytucji finansowych, usuwania danych itd.)
 • Dane są przekazywane podmiotom trzeci na podstawie zgody od Państwa
 • Dane są przekazywane w celu realizacji stosunku umownego z Państwem na podst. art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO (np. do przedsiębiorstwa powiązanego w koncernie (por. pkt 2) lub podwykonawcy bądź firmy logistycznej).

5. Usuwanie danych i czas trwania przechowywania

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy dane tylko przez okres relacji biznesowej, z uwzględnieniem wykonania i realizacji umowy oraz ustawowych terminów przechowywania.

Jeżeli dane nie będą już potrzebne do wywiązania się z umownych lub ustawowych zobowiązań i praw, będą one regularnie usuwane, chyba że ich ‒ ustalone terminami ‒ dalsze przetwarzanie będzie wymagane do wywiązania się z wymienionych wcześniej obowiązków wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli poszczególne przypadki przetwarzania danych osobowych wymagają innych terminów usuwania, zostaną one wymienione w opisie poszczególnych przypadków przetwarzania w pkt. B.

6. Przetwarzanie danych w kraju trzecim

Przekazywanie danych do podmiotów w państwach trzecich (państwa poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) następuje tylko wtedy, gdy jest konieczne do realizacji zlecenia/umowy przez Państwo lub z Państwem, wymagają tego przepisy prawa (np. obowiązki zgłaszania w ramach prawa podatkowego), występują odpowiednie poziomy ochrony danych lub udzielili Państwo nam zgody.

Przetwarzanie danych w kraju trzecim może odbywać się również w związku z korzystaniem z usług firma w ramach realizacji zlecenia. Jeżeli dla takiego kraju nie ma decyzji komisji UE o zapewnionym tam właściwym poziomie ochrony danych, zapewniamy przez odpowiednie umowy, że Państwa prawa i swobody będą odpowiednio chronione i gwarantowane. Odpowiednie informacje szczegółowe podane są w poszczególnych opisach przypadków przetwarzania w pkt. B.

Informacje o właściwych lub odpowiednich gwarancjach i możliwości uzyskania kopii od Państwa można uzyskać, pytając inspektora ochrony danych.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na żądanie udzielimy Państwu pisemnej lub elektronicznej informacji o tym, czy i jakie dotyczące Państwa dane są u nas zapisane (art. 15 RODO) oraz sprawdzimy Państwa podania o usunięcie (art. 17 RODO), sprostowanie (art. 16 RODO), ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO) oraz przeniesienie (art. 20 RODO) Państwa danych osobowych i w przypadku spełnienia warunków podejmiemy te kroki.

W tym zakresie prosimy o kontakt z:

REMONDIS SE & Co. KG
- Inspektor ochrony danych -
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
E-mail: datenschutz@remondis.de

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, można złożyć zażalenie do urzędu nadzoru (art. 77 RODO). Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe podane są pod poniższym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

8. Pouczenie o prawie do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie uwzględnienia interesu) lub na podstawie art. 6 ust. 1 za. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), mają Państwo zawsze prawo do złożenia sprzeciwu.

Wówczas nie będziemy przetwarzać danych do celów marketingu bezpośredniego lub związanego z tym profilowania, a ponadto również nie do innych celów, chyba że wykażemy ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów i swobód lub przetworzenie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W takiej sytuacji należy podać powody sprzeciwu wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

Sprzeciw można składać w miarę możliwości na poniższe adresy kontaktowe:

datenschutz@remondis.de

To samo dotyczy przypadku odwołania udzielonej zgody na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać drogą mailową lub pocztą ze skutkiem na przyszłość.

B. Poszczególne przypadki przetwarzania

1. Protokołowanie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej tymczasowo zapisywane są określone dane dotyczące połączeń oraz dane udostępnione przez Państwa przeglądarkę. W związku z obsługą strony internetowej protokołowane są następujące dane:

 • adres IP wywołującego komputera
 • system operacyjny wywołującego komputera
 • wersja przeglądarki wywołującego komputera
 • nazwa wyświetlanej strony
 • data i godzina wyświetlenia
 • przesłana ilość danych
 • odsyłacz URL
 • protokół połączeń

Gromadzenie danych i przetwarzanie informacji z plików dziennika odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zapewnienia funkcjonowania naszej witryny online. Informacje z plików dziennika są zapisywane anonimowo po zakończeniu sesji.

2. Formularz kontaktowy / zamawianie informacji

W ramach komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo zamawiać informacje dotyczące naszych produktów lub nawiązywać ogólny kontakt. Oprócz dobrowolnych danych i treści wiadomości żądamy od Państwa podania następujących informacji:

zwrot grzecznościowy
nazwisko
imię
adres e-mail

Dane te są potrzebne, abyśmy mogli zająć się Państwa zapytaniem, prawidłowo się do Państwa zawracać i udzielać odpowiedzi. Zapytania przesyłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisujemy jako e-mail i regularnie sprawdzamy, czy można usunąć dane osobowe. Jeżeli dane nie są potrzebne w ramach relacji z klientem lub potencjalnym klientem albo jeżeli przeważa przeciwstawny interes klienta, usuwamy te dane najpóźniej po 180 dniach, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Jeżeli kontakt nastąpi w celu nawiązania stosunków prawnych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt. b) RODO.

3. Matomo

Na naszych stronach internetowych używamy wersji Matomo zaimplementowanej na naszych własnych serwerach. Jest to oprogramowanie analityczne na licencji open source, które służy do statystycznej analizy odwiedzin. Za pomocą tej analizy chcemy przede wszystkich obserwować, które z naszych stron są wywoływane i jak często, jednak bez identyfikacji, kto je wywołuje. Implementacja Matomo na naszym serwerze nie korzysta z plików cookie. Przechowujemy wyłącznie anonimowe dane użytkowników w celu gromadzenia ogólnych wartości statystycznych, bez dokonywania kompleksowej analizy zachowań użytkowników. Kompleksowa analiza zachowań użytkowników nie jest również możliwa ze względu na anonimowość gromadzonych danych. Zanim adres IP przesłany do serwera podczas logowania zostanie przekazany do instalacji Matomo, jest on anonimizowany na naszym serwerze i zastępowany przypadkowym adresem IP. Śledzenie adresu IP na podstawie anonimowych danych nie jest możliwe, ponieważ podczas instalacji Matomo wpisy czasowe są dobierane losowo.

Celem przetwarzania jest analiza statystyczna zachowania użytkownika w celu optymalizacji funkcjonalności naszych stron internetowych. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na usprawnianiu naszej witryny.

Podstawą prawną stosowania Matomo jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f RODO.

Rechtsgrundlage für den Einsatz von Matomo ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO.

C. Przegląd plików cookie

Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przez Państwa przeglądarkę. Korzystamy z tzw. sesyjnych plików cookie. Służą one do ustanowienia jednoznacznego połączenia między Państwem a naszą stroną internetową. W tym celu przechowywana jest tylko losowa liczba. Sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie na swoim komputerze (lub innym urządzeniu), mogą je Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak mieć wpływ na użyteczność i funkcjonalność strony internetowej. Podstawę prawną przetwarzania danych przy użyciu plików cookie do celów obsługi strony internetowej stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

1. Fe_typo_user
Sesyjny plik cookie do systemu zarządzania użytkownikami Typo3
Ten plik cookie jest istotny tylko dla administratorów stron internetowych. Nie ma miejsca przetwarzanie danych osobowych.

2. PHPSESSID
Sesyjny plik cookie do obsługi strony korzystającej z PHP
Służy on do rozpoznawania Państwa przeglądarki w różnych celach (np. do zapamiętywania ustawienia języka). Okres przechowywania: dopóki otwarte jest okno przeglądarki.

3. retinaSupport
Plik cookie zapamiętuje, czy Twój monitor ma rozdzielczość w standardzie Retina.
Okres przechowywania danych: 4 tygodnie.

4. i18next
Sesyjny plik cookie do animacji na stronie głównej. Nie ma miejsca zapisywanie danych osobowych

5. cookieconsent_status
Ten plik cookie jest tworzony po kliknięciu w link potwierdzający ogólną informację o plikach cookie na stronie internetowej. Dzięki temu aplikacja pamięta, że notatka nie ma być ponownie wyświetlana na następnej stronie.

Wersja z 1.10.2021


 • Prasa – zawsze na bieżąco

  Oddziały w Europie i na świecie

  Biblioteka – wygodny dostęp do filmów i materiałów marketingowych

  Wyszukiwanie – najszybszy sposób na zdobycie informacji

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen